Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, levering-, transport-, en betalingsvoorwaarden RKG Schijndel

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door RKG Schijndel en haar  werkmaatschappij ENGEL EUROPE  hierna te noemen RKG /ENGEL, gedane offertes en op alle door RKG/ENGEL gesloten overeenkomsten met opdrachtgevers en afnemers, hierna te noemen de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken of de verrichting van diensten alsmede op betalingen aan RKG/ENGEL afwijkende bedingingen binden RKG/ENGEL slechts na schriftelijke akkoord- bevinding harerzijds en alleen op de overeenkomst waarop de akkoord bevinding betrekking heeft.
 2. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden word niet door RKG/ENGEL niet aanvaard, tenzij zulks voor elk geval afzonderlijk schriftelijk is overeen gekomen.

2. Offertes

 1. Alle offertes zijn geldig gedurende 1 maand na de datum van de offerte (de dagen van verzending en ontvangst van de offerte inbegrepen) doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Indien het in de offerte vervatte aanbod wordt aanvaard heeft RKG/ENGEL het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezegging van RKG/ENGEL medewerkers binden RKG/ENGEL slechts indien zij door RKG/ENGEL zijn bevestigt.

3. Prijzen

 1. De door ons te berekenen prijzen, zijn de prijzen vermeld in de op de datum van de aflevering geldende prijslijst, die op aanvraag bij RKG/ENGEL verkrijgbaar is. RKG/ENGEL behoudt zich het recht voor prijzen na het uitkomen van een prijslijst tussentijds te wijzigen. Betekent het hiervoor bepaalde een prijsverhoging ten opzichte van reeds overeengekomen prijzen, dan is de wederpartij, indien prijs verhoging plaats vindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Verzekering en vrachtkosten alsmede kosten van aantekenen, rembours, en expresse zendingen alsmede kosten van duurdere verpakking worde door RKG/ENGEL volledig doorberekend.

4. Tijdstip van levering

 1. RKG/ENGEL zal de zaken leveren op het tijdstip dat, of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die, bepaald is in de overeenkomst. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet RKG/ENGEL derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
 2. Indien geen tijdstip waarop of waarbinnen, geleverd dient te worden is overeengekomen dient levering plaats te vinden binnen een aan de aard van de zaak  en de omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst.
 3. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen dan kan RKG/ENGEL te hare keuze hetzij leveren op een door RKG/ENGEL te bepalen tijdstip, Hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren, onverminderd het recht  van RKG/ENGEL op schadevergoeding.

5. Overmacht

 1. Indien RKG/ENGEL door omstandigheden opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van RKG/ENGEL na het sluiten van een overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen is RKG/ENGEL bevoegd de uitvoering van een overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien redelijkerwijs aan te nemen is dat de verplichting niet meer na te komen is, doch enkel na wederzijds overleg hierover met RKG/ENGEL.
 2. Tot omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval gerekend, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, blikseminslag, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluiting, in en uitvoer belemmering, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storing in de levering van energie, bedrijfsstoringen, en overmacht van de leveranciers, alsmede het geval dat RKG/ENGEL door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat word gesteld.

6. Aflevering en risico overgang

 1. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik dat deze bij RKG/ENGEL verladen zijn. Wederpartij zal zelf zorg dragen voor verzekering(en) tijdens transport, tenzij dit anders is afgesproken en schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst.
 2. Tenzij anders overeengekomen bepaald RKG/ENGEL de wijze van transport.
 3. De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst onverwijld te onderzoeken op, juistheid, hoeveelheid, en eventuele schades of vermoedelijk verlies. Daarbij is de tegenpartij verplicht onmiddellijk aantekening te doen maken op de vrachtbrief, of pakbon, waarvan een afschrift onverwijld naar RKG/ENGEL moet worden gezonden, en zich terstond in verbinding te stellen met RKG/ENGEL.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van RKG/ENGEL totdat deze volledig zijn betaald met eventuele bijkomende kosten, en eventuele vorderingen tot schadevergoeding van RKG/ENGEL.
 2. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn is de koper niet bevoegd de zaken door te verkopen of te leveren, of op andere wijze onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, en al dan niet in gebruik aan een ander over te dragen, of ter zijner beschikking  te stellen.
 3. Indien niet aan verplichtingen word voldaan dient de wederpartij op eerste vordering van RKG/ENGEL zaken onmiddellijk te vervoegen aan RKG/ENGEL, dit op kosten van de wederpartij.
 4. Het eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voor genoemd jegens RKG/ENGEL heeft voldaan.
 5. Indien er gerede twijfel bij RKG/ENGEL bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de wederpartij is RKG/ENGEL bevoegd levering en verzending ingevolge art. 4 van deze algemene voorwaarden uit te stellen totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door RKG/ENGEL door deze vertraagde (af)levering geleden schade.

8. Koeriersdiensten

 1. RKG/ENGEL verplicht zich de door de wederpartij aangeboden zendingen onverwijld aan de door de wederpartij opgegeven cliënt te bezorgen zonder dat schade aan zendingen en materiaal ontstaat. Zendingen reizen altijd voor risico van wederpartij dan wel cliënt
 2. Zendingen binnen Nederland worden vervoerd onder de algemene vervoerscondities van het SVA. Internationale ritten vallen onder het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, het CMR. RKG/ENGEL behoud zich het recht voor om zendingen te weigeren om welke redenen dan ook. Zendingen mogen niet meer gewicht bevatten als 500 kg. Maximaal 25kg. Per pakket. Wederpartij zal ten allertijden aansprakelijk gesteld worden voor alle kosten die voortvloeien uit over belading van voertuigen door foutieve opgaven van gewichten, zowel gerechtelijke als ook materiele kosten zullen dan verhaald worden.
 3. Wederpartij zorgt voor een goede en deugdelijke verpakking van goederen en materialen zodat deze niet kunnen beschadigen. Indien zendingen niet goed verpakt zijn zal RKG geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schades die daaruit voort vloeien of voor gevolg schades. Onder niet goed verpakken word verstaan dat materialen en of stukken beschadigt kunnen worden door krassen, schuren, stoten, rammelen, lekken, lichtinval, magnetische velden, en alle schades van buiten af. Schades die hierdoor aan de voertuigen ontstaan zullen ook volledig op de wederpartij verhaald worden.
 4. Voor expresse zendingen die aan een tijdslimiet gebonden zijn neemt RKG geen enkele aansprakelijkheid op zich als wederpartij tijdslimieten opgeeft die niet normaal haalbaar zijn of waarvoor verkeers of wetsovertredingen begaan zouden moeten worden. Ook door overmacht ontstane vertragingen zoals, files, ongevallen, rampen, oorlogshandelingen, plotseling optredende onvoorziene storingen aan voertuigen, blokkades, weersinvloeden, stakingen, afhandelingen door derden, zal RKG niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.
 5. Goederen die onder de wet vervoer gevaarlijke stoffen (A.D.R.) vallen worden niet vervoerd zonder dat alle bijbehorende documenten aanwezig zijn, de juistheid en hoeveelheden van de aangeboden stoffen zal door de wederpartij gegarandeerd worden. RKG/ENGEL zal zorgdragen dat bij het voertuig de voorgeschreven uitrusting aanwezig is, en personeel met A.D.R. certificaat het voertuig bemant. Zendingen die onder A.D.R. vervoerd worden dienen geheel volgens voorschrift verpakt, en geëtiketteerd zijn, en zullen in onberispelijke staat verkeren is dit niet het geval zal de zending geweigerd worden, en zullen alle daar uit voort vloeiende kosten aan de wederpartij worden doorbelast.
 6. Onder ritprijzen en of km.gelden vallen niet de bijkomende kosten zoals: toltunnels en wegen, zoutveren, douane en documentkosten, vignetten, en dagkaarten. Deze zullen ten allertijde doorberekend worden.
 7. Wederpartij zal zelf zorgen voor afdoende verzekeren van de te vervoeren goederen. Tenzij met RKG schriftelijk overeengekomen is dat RKG hiervoor zorg draagt. RKG zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de goederen tenzij bewezen word dat RKG grof nalatig is geweest, dit door de wederpartij onomstotelijk aan te tonen.
 8. Schades dienen door ontvanger direct vermerkt te worden op de vrachtbrief of pakbon,, en onverwijld doch binnen 48 uur na ontvangst bij RKG per fax te melden. Later gemelde klachten zullen niet meer in behandeling genomen worden.
 9. Wachttijden zullen altijd doorberekend worden, tenzij deze gemaakt worden bij bruggen, veren, tunnels, ongevallen, en ander onheil van buiten af. Voor laden of lossen staat 15 minuten per los/laad adres ter beschikking, evenals douane afhandeling per grens. Voor berekening van de wachttijden word uitgegaan van gemiddelde km. Opbrengst per uur algemeen.

9. Betalingen

 1. De wederpartij is verplicht de koop/vrachtprijs contant bij aflevering aan RKG/ENGEL te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van zaken laat zijn betalingsverplichting onverlet.
 3. Indien in gedeelten word geleverd is RKG/ENGEL niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
 4. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betaalverplichting voldaan heeft is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is, in dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door RKG/ENGEL geleden en te lijden schades.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij zonder aanmaning of in gebrekenstelling Rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 5% over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
 6. Klachten en of reclamaties geven niet het recht om rekeningen niet te betalen. Klachten en reclamaties worden niet in behandeling genomen voor facturen betaald zijn.

10. Reclames

 1. Klachten over goederen en diensten van RKG/ENGEL dienen schriftelijk zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken bij RKG/ENGEL ingediend te worden dit om ons in staat te stellen de klacht grondig en naar oorzaak te onderzoeken. Klachten leiden niet tot opschorten van betalingsverplichtingen.
 2. Goederen mogen niet door de wederpartij terug gestuurd worden zonder de schriftelijke toestemming van RKG/ENGEL. Het verlenen van die toestemming impliceert niet in erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is, na verkregen toestemming moeten de goederen in (tenzij deze beschadigt ontvangen zijn) in ongeschonden staat en in originele verpakking aan RKG/ENGEL worden terug gezonden op kosten van de wederpartij.
 3. Zolang goederen niet teruggezonden en door RKG/ENGEL akkoord bevonden zijn of de klacht door RKG/ENGEL is geaccepteerd blijft de betalingsverplichting in stand.

11. Aansprakelijkheid

 1. Daargelaten gevallen van haar eigen opzet of grove schuld is RKG/ENGEL niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd of uit welke hoofden ook ontstaan tenzij en voor zover RKG/ENGEL’s aansprakelijkheid ter zake is verzekerd.
 2. In alle gevallen waarin RKG/ENGEL een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt kunnen RKG/ENGEL’s eventueel aangesproken werknemers eveneens een beroep daarop doen als was deze bepaling door de betrokken medewerkers bedongen..
 3. Schade aan voertuigen vaartuigen en objecten door apparaten door ons geleverd en niet volgens voorschrift van dan wel RKG/ENGEL- fabrikant- of importeur worden aangesloten vallen volledig buiten onze aansprakelijkheid.

12. Geschillen

 1. Op alle met RKG/ENGEL gesloten overeenkomsten en eventuele nadere ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Bij onoplosbare geschillen zal een door ons aangewezen rechtbank ingeschakeld worden